БРОЙ 9 / НОЕМВРИ 2019 Г.

 


ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

 

На основание План за контролна дейност на директора за учебната 2019-2020г. през месец ноември 2019г. бе извършена тематична проверка “Овладяване на книжовния български език чрез приказката и използване на ИКТ за постигане на образователни цели“ – първи етап. Проверени бяха всички 12 учители от педагогическия екип на ДГ „Незабравка“като за всяка проверка е съставен констативен протокол. Целта на проверката беше да се стимулира  качество на педагогическото взаимодействие по ОН “Български език и литература“като гаранция за овладяване на книжовния български език на децата. Да се оцени, мотивира и подпомогне професионалното поведение и педагогическите умения на учителите.

За деня на проверката най-голям брой деца – 23 имаше в ПУГ – 6-7 годишни деца при г-жа М. Димитрова и г-жа В. Славова, а най-малко бяха децата в изнесена база Соколаре – 7на брой при г-н Вълчев и 8 на брой – при г-жа Мухляшка.

Всички  учители представиха на директора план-сценарий на проверената педагогическа ситуация с конкретните тема, образователни цели, задачи, очаквани резултати, използвани методи съгласно Програмната система на детската градина, спецификата на детската група и възрастовите особености на децата.  Наблюдавани педагогически ситуации се проведоха в занималнята на съответната група, с изключение на педагогическата ситуация, представена от госпожа Наджибе Калеева, която се осъществи в компютърния кабинет на детската градина. Единствено г-жа Калеева показа образцова работа с интерактивна дъска за постигане на образователни цели и доказа, че независимо от младата си възраст е една много старателна и амбициозна колежка. Прави впечатление, че всички учители използват нови технологии по ОН“Български език и литература“ като правят старателен подбор на презентации на приказки от ИНТЕРНЕТ,  които са много цветни, атрактивни и се приемат с радост и вълнение от децата. За тази цел почти всички колеги използваха преносим компютър за нагледно представяне на презентациите на съответната приказка. В база Соколаре г-н В. Вълчев съчета представянето на презентацията на приказката „Дядовата ръкавичка“ на плазмения телевизор със звукозапис от музикалната уредба. Г-жа Искра Мухляшка се спря на живото четене на приказката „Трите прасенца“ пред децата, но в края на ситуацията използва анимационен видеофилм по мотиви на приказката.  Никой от колегите не се насочи към новите компютри в компютърния кабинет, но да се надяваме, че това ще стане през втория етап на тематичната проверка. В база Тлачене при г-жа П. Соколова децата показаха елементарни умения за работа с мишка на компютър като местеха слайтовете на презентацията с помощта на учителката. Интересно беше, че презентацията се представяше едновременно на компютъра, както и на два таблета, поставени на масичките пред децата. При направените проверки се установи, че учителите предпочитат да интегрират образователното съдържание по БЕЛ с ОН „Музика“ като използват записи на подходящи песни, свързани с избраната тема. Например при възприемане на приказката „Вълкът и 7те козленца“ се пуска запис на едноименната песен на Мими Иванова и Развигор Попов. Подвижната игра като елемент на обучението по физическа култура също присъстваше в почти всички проверени педагогически ситуации като средство за раздвижване и ободряване на децата. Учителите използваха и традиционни методи на обучение като беседата с насочващи и проблемни въпроси, нагледни методи – цветни картини, игра-драматизация, работа по групи, положителна преценка на работата на децата, практически игри, свързани с избраната тема. При всички проверени колеги беше спазено необходимото времетраене на ситуациите, докато в близкото минало съществуваше една тенденция да се удължава времето на заниманията с децата, за да може учителят да покаже повече педагогически умения и техники, което беше неправилно. В края на всяка една наблюдавана ситуация децата откриваха поуката от приказката с помощта на учителя и така се приобщаваха към национални и културни ценности. Похвално е, че във всички детски групи помощник-възпитателите бяха активни асистенти на учителите и бяха ангажирани с образователни задачи – работеха групово и индивидуално с децата. И учители, и помощник възпитатели проявяваха внимателно и дружелюбно отношение към децата, използваха похвалата, поощрението и символични награди, за да ги активират и мотивират за образователни цели.

В наблюдаваните  педагогически ситуации по ОН БЕЛ са спазени ДОС за предучилищно възпитание и подготовка. Те бяха добре обмислени, раздвижени и наситени с много дейности. Децата се справиха с поставените задачи, но и в основната сграда, и в изнесените бази в с. Соколаре и с. Тлачене се констатира, че и деца, и учители, и помощник-възпитатели използват несъзнателно диалектни думи и изрази в своята реч. Ето защо директорът на детското заведение препоръчва на всички колеги да работят с повишено внимание и старание за изкореняване на диалекта в общуването с децата и използване на книжовна граматическа правилна реч не само по време на педагогическите ситуации по БЕЛ, а и във всички режимни моменти от престоя на децата в детската градина.Освен това по време на проверката нито един учител не показа участие на родителите в представените педагогически ситуации като партньори на учителите в педагогическото взаимодействие, но може би това ще наблюдаваме през втория етап на тематичната проверка.

Изводи:

  1. С помощта на ИКТ учителите обучават децата от предучилищна възраст много по-лесно и достъпно.
  2. Педагогическите ситуации стават интерактивни и приятни, а децата – по-активни, по-мотивирани и концентрирани.