Брой 9 / Ноември 2014г.


БРОЯТ СЕ ПОСВЕЩАВА НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА

2014 година е обявена за година на правата на децата

 

 

През 2014г. се навършват 25 години от създаването на:

Конвенция на ООН за правата на детето

Адаптиран текст за деца

Дефиниция за дете
“Дете” означава всяко човешко същество на възраст под 18 години.

Зачитане на правата и недискриминация
Твоята държава зачита и осигурява правата по тази спогодба и те закриля от дискриминация и наказание, независимо от раса, пол, език, религия, произход, социално положение, имуществено състояние, инвалидност, мнения или друго положение, в което се намираш.

Висши интереси на детето
Твоите интереси са от първостепенно значение във всички действия насочени към теб. Държавата се грижи за твоята безопасност, здраве и благоденствие, като осигурява необходимите закони за това.

Осъществяване на правата
Твоята държава предприема всички необходими мерки за осъществяване правата на детето, признати от тази Конвенция (спогодба).

Ориентация на детето при упражняване на правата
Държавата зачита правата, задълженията и отговорностите на хората, които се грижат за теб да осигуряват подходящи указания и ръководят упражняването на твоите права по начин, отговарящ на твоето развитие и твоите способности.

Право на живот и развитие
Ти имаш право на живот и твоята държава осигурява оцеляването и развитието ти по най-добрия начин.

Име и гражданство
Ти имаш право на име, гражданство и отглеждане от твоите родители. Твоята държава се грижи за това.

Закрила на самоличността
Ти имаш право да запазиш своята самоличност, гражданство, име и семейни връзки. Твоята държава ти помага и те закриля, ако това не е спазено.

Раздяла с родители
Ти имаш право да живееш с твоите родители, освен ако това не ти вреди. Ти и твоите родители имате право на мнение и участие във вземането на решение за раздяла между вас. Когато ти си отделено от единия или от двамата си родители, ти имаш право да поддържаш връзка с тях, ако това не вреди на твоите интереси. Когато някоя държава е причина за разделянето ви, ти и твоето семейство имате право на информация за местопребиваването на всеки член от семейството и това не трябва да има лоши последствия за никой от вас.

Събиране на семейството
Ако ти и твоето семейство живеете в различни държави, имате право да поискате да се съберете или да поддържате лични контакти без ограничения, стига това да е в рамките на закона и да не нарушава правата на другите.

Незаконно прехвърляне и невръщане на деца от чужбина
Твоята държава трябва да се бори с незаконното прехвърляне (отвличане) на деца, както и с тяхното невръщане от чужбина. За да стане това възможно, държавата подписва споразумения и договори с други държави.

Свобода на мнение
Ти можеш да изразяваш свободно своето собствено мнение по въпроси, които се отнасят до теб от момента, в който си способно на това. Държавата предоставя възможност за изслушване, като на твоето мнение се придава значение, съответстващо на възрастта и зрелостта ти.

Свобода на изразяване и право на информация
Ти имаш право на свобода да изразяваш мнението си. Ти можеш да търсиш, получаваш и предаваш информация от всякакъв вид и под всякаква форма, стига това да не засяга правата на други хора, националната сигурност, ред, здраве и морал.

Свобода на мисълта, съвестта и религията
Ти имаш право да изразяваш свободно мислите си, да изповядваш религията си, без да нарушаваш законите и правата на другите. Хората, които се грижат за теб имат правото и задължението да те ръководят по начин, съответстващ на развитието на твоите способности.

Свобода на сдружаване
Ти имаш право да участваш в мирни събрания или да се сдружаваш по свой избор, като зачиташ закона и не нарушаваш правата на другите.

Защита на личния живот
Никой няма право да се намесва незаконно в твоя личен живот, семейство, дом и кореспонденция, както и да посяга на твоята чест и репутация. Ти имаш право на закрила против това.

Достъп до полезна информация
Твоята държава осигурява достъп до полезна за развитието ти информация. Ти имаш право да получаваш информация и материали от различни културни, национални и международни източници чрез медиите и на твоя език. Твоята държава насърчава производството и разпространението на детски книги. Държавата те защитава от информации и материали, вредни за теб.

Отговорност на родителите
Твоите родители или настойници носят обща отговорност за твоето отглеждане и развитие, както и за закрила на твоите висши интереси. Държавата оказва подходяща помощ на родителите при отглеждане на децата, като създава служби и институции, които да бдят над теб.

Закрила от насилие
Твоята държава те защитава от всички форми на физическо или умствено насилие, от изоставяне или небрежно отношение, от посегателство или злоупотреба, от малтретиране или експлоатация, от сексуални престъпления, докато ти си под грижите на родители или други хора. Държавата създава защитни социални програми, за да те предпазва. Ако все пак нещо се случи, тя трябва да се грижи за теб.

Грижи за деца, лишени от семейна среда
Твоята държава осигурява специална закрила и помощ в случай, че нямаш семейство или семейството не се грижи добре за теб. Тази помощ защитава твоите права и интереси.

Осиновяване
Ти имаш право на осиновяване, ако се запазват твоите висши интереси и след като са събрани всички гаранции и разрешения на хората, които отговарят за теб.

Права на деца – бежанци
Ти имаш право на специална закрила, ако трябва да напуснеш твоята страна (поради война, размирици, преследване или други причини), независимо дали си с родители или без тях. Ти имаш право на информация за семейството си и на помощ за неговото събиране.

Деца с умствени или физически недостатъци
Твоята държава признава правото на пълноценен и достоен живот, на самостоятелност и активно участие в обществото на детето с физически или умствени отклонения. Такова дете получава специални грижи, ако е необходимо – безплатни, за осигуряване на образование, здравни грижи, възпитание, подготовка за трудова дейност и отдих.

Здраве и право на достъп до здравни услуги
Ти имаш право на възможно най-добро здраве, на достъп до най-добрите здравни услуги, най-висок стандарт на живот, екологична храна и питейна вода. Твоята държава ще се бори за премахване на традиционни практики, които са вредни за здравето на децата.

Контрол върху лечение и настаняване
Ако си настанено в специално заведение за лечение, ти имаш право на периодичен контрол върху начина на лечение и обстоятелствата по настаняването ти.

Обществено осигуряване
Ти имаш право да се ползваш от обществени осигуровки и застраховки, съобразно твоите разходи и положение, както и на отговарящите за теб лица.

Жизнен стандарт
Ти имаш право на най-добър начин на живот, който да отговаря на нуждите на твоето физическо, умствено, духовно, морално и социално развитие според способностите и финансовите възможности на отговарящите за теб. Ти имаш право на издръжка от родителите (настойниците), независимо къде се намират те.

Право на образование
Ти имаш право на образование. Твоята държава дава равен шанс на всички, като осигурява безплатно и задължително начално, достъп (според способностите) до различни форми на средно и висше образование, както и достъп до научни и технически знания. Училищната дисциплина трябва да се спазва по начин, запазващ човешкото достойнство и не нарушаващ правата по тази Спогодба.

Цели на образованието
Твоето образование трябва да е насочено към развитие на личността, таланта, умствените и физически способности; към зачитане на човешките права и свободи; към развитие чувството на уважение към родители, самоличност, национални ценности, различни цивилизации и към природната среда.

Деца на малцинства или на коренно население
Ако принадлежиш към етническо, езиково или религиозно малцинство, или произхождаш от коренното население, ти имаш право свободно да говориш езика си, да ползваш собствената си култура и да изповядваш религията си.

Право на отдих, почивка, културна и творческа дейност
Ти имаш право на отдих и почивка, участие в подходящи за възрастта ти игри и забавни дейности и на свободно участие в културния живот и изкуствата.

Защита от експлоатация
Твоята държава те предпазва от всички форми на незаконно полагане на труд в полза на други хора, като създава закони за установяване на минималната възраст за започване на работа, за подходящи условия на работа и следи за спазването им с цел да подпомага твоето развитие.

Закрила от наркотици
Твоята държава те закриля с всички мерки от незаконната употреба, участието в производство и в продажба на наркотици и други вещества, вредни за твоето здраве.

Защита от сексуално насилие и експлоатация
Никой няма право да те насилва, експлоатира сексуално или да те ползва за производство на порнографски материали и представления.

Предотвратяване на отвличане и на търговия с деца
Никой няма право да те отвлича, продава или търгува с теб в каквато и да е форма и с каквато и да е цел.

Закрила от всички форми на експлоатация
Твоето благосъстояние не трябва да се нарушава от никакви форми на експлоатация.

Закрила от изтезания и лишаване от свобода
Твоята държава осигурява да не те наказват, изтезават, унижават, да не ти налагат смъртно наказание или доживотен затвор; да не те лишават незаконно и произволно от свободата ти. Ако все пак си лишено от свобода, трябва да се зачита достойнството ти, нуждите на възрастта ти и правото на правна и друга помощ.

Закрила при въоръжен конфликт
В случай на въоръжен конфликт ти имаш право на закрила и грижи от твоята държава. Ако не си навършил 15 години, не трябва да вземаш пряко участие във въоръжени действия и не трябва да те призовават в армията.

Грижи за физическо и психическо възстановяване
Ако някой се е отнесъл към теб жестоко, нечовешки и унизително, ти имаш право на грижи, които да подпомогнат физическото и психическото ти възстановяване. Ти имаш право и на условия, благоприятни за укрепване на твоето здраве, самоуважение и достойнство.

Закрила при нарушаване на наказателния закон
Твоята държава признава правото на всяко дете, което е заподозряно, обвинено или признато за виновно в нарушаване на Наказателния закон да бъде третирано по начин, запазващ достойнството и основните човешки права и свободи.Аз и Законът за закрила на детето

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Ти сам можеш да потърсиш и да защитиш правата си, когато познаваш Закона за закрила на детето.

Законът за закрила на детето е приет в България на 31 май 2000г.

Този закон урежда правата на децата и младите хора до 18г. и как те да бъдат защитени.

Най-важните принципи, на които се гради този закон, са следните:

1.       Децата имат право да бъдат закриляни.

2.      Личността на всяко дете трябва да бъде зачитана и уважавана.

3.      Всяко дете има право да бъде отглеждано в семейна среда.

4.      Тези, които взимат решения по важни за детето въпроси, на първо място трябва да се ръководят от неговите интереси.

Като прочетеш този закон, ти ще знаеш какви са твоите права, към кого и как можеш да се обърнеш, за да получиш закрила.

Право на закрила

Ти имаш право на закрила при твоето израстване и развитие.

Срещу теб не се допуска проява на дискриминация заради твоята външност, раса, народност, пол, произход и образование.

Ти имаш право на собствен език, култура и религия.

Право на закрила срещу насилие

Не се допуска никое дете да бъде малтретирано, обиждано или пренебрегвано.

Не се допуска никое дете да бъде принуждавано да върши вредна за него работа.

Ако те принуждават да просиш, да проституираш, или си подложен на сексуално или друго насилие, можеш да поискаш закрила.

Ти имаш право на закрила срещу принудително въвличане в религиозни секти.

Правила, които могат да ти помогнат да избегнеш насилието

·         Никога не приемай лакомства, дъвки или вещи от непознати.

·         Никога не тръгвай с непознати, дори когато са ти симпатични и казват, че са изпратени от близки или родителите ти.

·         Никога не влизай в колата на непознати.

·         Никога не казвай, че си сам в къщи.

·         Предупреждавай семейството си къде и с кого отиваш. Така ще се чувстваш сигурен, че ако нещо се случи, близките ти ще знаят къде да те потърсят.

·         Никога не преминавай сам през безлюдни места. Движи се в компания по осветени и оживени улици.

·         Ако се наложи да закъснееш, се обади в къщи, за да предупредиш. Трябва да знаеш телефонните номера на родителите си на работното им място, за да можеш винаги да ги потърсиш при нужда.

·         Ако забележиш, че някой те следва, потърси веднага помощ от униформени лица /полицаи, охрана, военен или портиер/.

·         Ако някой направи нещо против твоето желание или иска да те отвлече, викай силно „ПОМОЩ“ или „НЕ ИСКАМ“.

·         Ако поведението на твой близък, приятел или роднина те притеснява сподели това с по-възрастен, с приятел или педагогическия съветник в училище.

·         Всеки може да изпадне в беда. Не се срамувай да говориш за това с приятели, потърси помощ.

·         Имай доверие на възрастните, говори с тях за проблемите, които са твърде важни за теб, но не можеш да се справиш сам. Много хора държат на теб. Не си сам.

·         Никога не споделяй с непознати.

·         Кажи „НЕ“, ако някой се опита да те докосне по начин, който те плаши и не ти е приятен. Не пази това в тайна и го сподели с близък, на когото имаш доверие.

Право на изразяване

Ти имаш право да изразяваш мнението си по всички въпроси, които засягат твоите интереси.

Твоето мнение трябва да се зачита при взимането на решения, свързани с теб, вкъщи и в училище, от държавните власти и в съда.

Право на информиране и консултиране

Ти имаш право да бъдеш информиран и консултиран от Отделите за закрила на детето (по-долу ще бъде обяснено за тези отдели).

Ако е необходимо можеш да бъдеш консултиран и без знанието на родителите ти, ако това защитава по най-добър начин твоите интереси.

Защита на религиозни убеждения

До 14-годишна възраст твоето отношение към религията се определя от родителите ти, а от 14- до 18- годишна възраст – по съгласие между теб и твоите родители или тези, които се грижат за теб.

При възникване на противоречие между теб и твоите родители можеш да се обърнеш за съдействие към отделите за закрила на детето.

Право на изслушване в съда

Ако твоите права и интереси се решават чрез съд, ти имаш право да бъдеш изслушан.

Преди да бъдеш изслушан, трябва да получиш необходимата информация, която да ти помогне да формираш мнението си. Трябва да бъдеш консултиран за евентуалните последици от твоите желания, от даване на мнението ти, както и за решенията на съда.

Това се извършва в подходяща обстановка и в присъствието на социален работник.

Решенията в съда не могат да бъдат разгласявани без твоето съгласие, ако си навършил 10- годишна възраст

Кой може да защити твоите права?

Твоите права трябва да бъдат зачитани!

Правителството носи отговорността да бъдат осигурени условията за спазване на твоите права. За това са създадени:

Органи за закрила на детето

1.       Държавна агенция за закрила на детето – в нея работят екипи от различни специалисти – психолози, педагози, лекари, юристи, които разработват програми за решаване проблемите на всички деца и които се грижат за защитата на твоите права.

2.      Отдели за закрила на детето – във всяка община има Дирекция „Социално подпомагане“, към която има Отдел за закрила на детето. В този отдел работят социални работници само върху проблемите на децата, съвместно с други специалисти .

·         Те могат да подпомогнат родителите и тези, които се грижат за теб по проблеми, свързани с твоето отглеждане, възпитание и обучение.

·         Могат да те информират за твоите права и задължения.

·         Могат да съдействат за подобряване на условията, в които живееш.

·         Ако има конфликт или трудност в общуването между теб и родителите, могат да помогнат да го разрешите.

·         Могат да те посъветват при избора на училище и професия или да ти помогнат да си намериш работа, ако си навършил 16 години.

Как могат да бъдат защитени твоите права?

Отделите за закрила на детето могат да ти окажат помощ и съдействие:

1.       Могат да подпомагат и консултират твоето семейство.

2.      Могат да съдействат за създаване на по-добри условия и отношения в семейната среда.

3.      Понякога, ако за теб е по-добре, може да живееш при роднини и близки, в семейство на приемни родители, да бъдеш осиновен или да живееш в дом, в който живеят и други деца.

4.      Когато е необходимо спешно да ти се окаже помощ можеш да получиш закрила в полицията за 24 часа.

В този закон е предвидена специална закрила в случаите когато:

1.       нямаш родители или те не са в състояние да се грижат за теб;

2.      някой проявява насилие, експлоатация, злоупотреба или друго унизително отношение в семейството ти или извън него;

3.      има опасност за твоето физическо или психическо здраве;

4.      страдаш от някакво увреждане или болест.

Също така можеш да получиш специална закрила и когато имаш изявени способности и постижения в науката, изкуството или спорта.

Твоите родители също могат да потърсят съдействие от Отдела за закрила на детето.

В случаите когато родителите ти са починали, не се знае нищо за тях или по някаква причина не могат да се грижат за теб, социалният работник може да ти съдейства да живееш при:

·         близки и роднини,

·         в приемно семейство,

·         в дом за деца.

Какво е приемно семейство?

По този закон можеш да бъдеш настанен в семейство на приемни родители.

Приемното семейство се състои от един или двама души, които се грижат за теб за определен период от време, като за това се сключва специален договор. Тези хора отговарят на строго определени условия. Социалният работник следи за спазване на задълженията на приемното семейство.

Приемното семейство е задължено да съдейства за добри отношения между теб и твоите истински родители, когато това е в твой интерес.

Къде другаде можеш да бъдеш настанен?

В случай,че не е възможно да живееш в семейна среда, можеш да бъдеш настанен в специализиран дом за деца.

Къде да потърся полицейска закрила?

Всяко дете може да получи спешна закрила в полицията когато:

·         Има опасност за живота и здравето му

·         Извършено е престъпление, на което детето е жертва или има опасност да бъде въвлечено в такова.

·         Детето се е изгубило или е безпомощно.

·         Детето е останало без надзор.

В такива спешни случаи полицията може да настани детето на безопасно място за 24 часа. При необходимост след този срок детето може да бъде върнато при родителите си или да бъде настанено в специален дом.

Според този закон всеки, който разбере, че дете се нуждае от помощ, трябва да информира за това Отдела за закрила на детето.

Добре е да знаеш, че има хора, които работят изцяло по проблемите на детето. Когато имаш нужда от помощ, подкрепа или само съвет, винаги можеш да се обърнеш към тях.

Твоите права са гарантирани от Закона за закрила на детето, който защитава твоята личност и издига твоите интереси над всичко.


 

Какво е насилие?

 

Насилие — произлиза от словосъчетанието „да правиш нещо на сила”.

Всяка постъпка, чрез която един човек може да навреди на друг човек е НАСИЛИЕ. Обикновено този, който наранява е по-силен, по-умен или по възрастен и е използвал това си качество, за да нарани другия.

Няма значение дали някой те удря, изнасилва или само заплашва, този някой нарушава основните ти права като човек и най-вече като дете. Той накърнява достойнството ти и руши уважението и доверието ти към другите. НАСИЛИЕТО Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. То причинява болка, нарушава спокойствието ти и отнема щастието ти, без някой да те пита дали си съгласен.

Според един международен документ, който се нарича „Конвенция за правата на детето” никой не може да те принуждава да извършваш вреден труд, както и никой не може да те насилва. За съжаление не всеки спазва тези правила и по този начин става престъпник.

Не винаги човекът, който може да те нарани е непознат и безразличен за теб. Той може да е много близък твой приятел или роднина, когото обичаш и уважаваш. Може да ти бъде баща, майка, настойник, приятел на семейството, приятел на батко или кака, съсед, учител, възпитател или просто непознат, който си срещнал на детската площадка, пред училище, пред блока или в интернет. Това, че някой е твой роднина или близък, не му дава правото да те наранява. С тази постъпка той също става престъпник.

Не винаги насилието оставя РАНИ по тялото. Понякога си объркан, уплашен или се чувстваш зле. Имаш чувството, че някой ти е сторил нещо. В такива моменти се чувстваш несигурен да споделиш това, което те тревожи. Страхуваш се, че някой ще ти се подиграе, защото не можеш да определиш дали това, което ти се случва е лошо или добро. Затова ние ти предлагаме информация, която ще ти помогне да си изясниш, кое поведение се счита за насилие и като какъв вид насилие може да го определиш.

Насилието се дели на физическо, психическо и сексуално.

Какво е физическо насилие

Физическото насилие е всяка една постъпка, с която един човек може да нарани тялото ти. Няма значение дали ти причинява болка или само би могъл да го направи (т.е. предизвиква опасни ситуации).

Ако някой те:

·         Блъска

·         Удря ти шамар

·         Скубе

·         Удря с юмрук

·         Рита

·         Гори с цигара по тялото

·         Души

·         Замеря с предмети по теб

·         Драска

·         Плюe

·         Хваща и извива ръцете ти

·         Напада те с оръжие

·         Връзва те или задържа

·        Поставя в опасни ситуации (например шофира с висока скорост и ти си в колата), то той застрашава твоето здраве

Какво е психическо насилие

Психическо насилие са всички постъпки, които могат да попречат на развитието ти, на възможността да реализираш способностите си и да се справяш с трудните ситуации.

Когато някой те подценява, подиграва се с теб, заплашва те, държи се несправедливо с теб, отхвърля те или проявява друг вид лошо отношение той накърнява достойнството ти и нарушава спокойствието ти.

Когато някой постъпва така:

·         Принуждава те /например да извършваш вреден за теб или не по твоите сили труд/

·         Заплашва те

·         Заканва ти се

·         Унизява те

·         Обвинява те

·         Обижда те

·         Внушава ти психическа болест /казва ти, че си луд/

·         Не ти позволява да се виждаш с хората, които са важни за теб

·         Отрича, че е използвал насилие, а ти знаеш, че го е направил

·         Отвлича те или те задържа без твоето съгласие

·         Заплашва те, че ще се откаже от това да бъде твой родител/настойник

·         Държи се с теб като с прислуга

макар и да не оставя видими рани по тялото ти, извърша насилие, което те кара да се чувстваш по-лош и по-нещастен от другите.

Понякога се случва така, че друг човек може да те накара да се чувстваш зле, без да те насилва. Но той може да прави това с любимият ти човек, животно или предмет. По този начин този, който ти причинява това, използва твоите чувства и чрез нараняването на другите наранява и теб.

Психическото насилие не оставя видими рани и затова трудно се доказва. Но лекарите, психиатрите и психолозите са обучени да разпознават последствията от него, така че ако мислиш, че си бил жертва на психическо насилие се обърни към специалист.

***

Какво е сексуално насилие

Сексът е едно прекрасно изживяване между зрели хора, които изпитват привличане, любов помежду си. Сексът не е просто да гледаш някого, да го докосваш, да го целуваш. Той е взаимното удоволствие, което двама души изпитват от тези действия.

Ако си дете, което не знае какво е секс и сексуалност или ти е неприятно да те целуват, докосват по тялото, главата, косата и изразяваш нежелание към докосванията и целувките на друг човек, а той продължава, то той извършва сексуално насилие. Сексуалното насилие е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ и се наказва от законите на всяка една държава по света.

Кои постъпки могат да се смятат за сексуално насилие?

1.       Изнасилване (може да включва 1,2 и 3)

2.       Сексуални целувки

3.       Анален полов акт (акт, свързан с проникване в ануса)

4.       Орален полов акт (акт, свързан с проникване в устата)

5.       Снимане с камера или фотоапарат по време на полов акт

6.       Докосване и милване на интимните части на тялото

7.       Принуждаване към докосване и милване на интимните части на друг

8.       Принуждаване към разглеждане на порнографски снимки и филми (материали, които визуално изобразяват деца, участващи в сексуални действия)

9.       Заснемане на порнографски снимки и филми

10.   Използване на предмети, които се въвеждат във вагината или ануса

11.   Събличане и позиране

12.   Неприлични коментари за тялото

Понякога може да не чувстваш постъпките на другия като насилие. Така се случва, защото ти не знаеш какво е секс, сексуалност, сексуално насилие. Или просто защото изпитваш някакво неразбираемо за теб удоволствие. Объркан си, срамуваш се. Не се притеснявай. Няма нищо ненормално в твоето усещане. Ненормално е това, което прави насилникът с теб.

Често се случва насилникът да примамва с пари, бонбони и други храни, играчки, обич, грижи като в замяна иска да си поиграете на семейство, доктори, фотографи и фотомодели. А всъщност избира такива игри, за да може да се доближи до теб, за да намери повод да те докосне. По този начин злоупотребява с твоето доверие. След това те моли да запазиш случилото се в тайна, защото ако някой разбере ще ти се подиграе. Или пък, защото родителите или настойниците ти ще те накажат или няма да те обичат вече. Или те заплашва, че ако споделиш с някого за случилото се, ще ти се случи нещо лошо.


ТРАДИЦИОННА ИЗЛОЖБА-КОНКУРС ЗА СЪВМЕСТНА РИСУНКА НА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ „МОИТЕ ПРАВА” – ноември 2014г.

И през тази учебна година в ЦДГ”Незабравка” – гр. Бяла Слатина се проведе традиционната изложба-конкурс на детска рисунка „Моите права”. Какво по-хубаво от това,  деца и родители да рисуват заедно, може да се случи? А още по-хубаво е, че деца и родители заедно рисуват детските права. А след това в детската група всяко дете съставя разказче по своята рисунка, което учителите записват в тетрадка. Най-малкият художник е Цецко от първа група „Веселите мечета”, който е нарисувал заедно със своята баба  три рисунки, които символизират правата: Аз имам право да играя, Аз имам право да бъда с мама и татко, Аз имам право да получавам знания в детската градина. Той разказва за своите рисунки така:

* Това е мама. Това е тати. Това съм аз. Това е моята къща.


 

* Аз имам балони. Аз имам топка. Аз играя.

* Ето я мама. Аз обичам мама. И мама ме обича. Аз играя в детската градина. Мама ме чака у нас и готви.

* Разказът на Илияна от смесена група „Мечо Пух“ : Аз нарисувах две дечица, които се прибират от детската градина. Аз скачах на въже на двора, децата ме видяха, зарадваха се и останаха да си поиграем заедно.

* Мелани от смесена група „Мечо Пух“ разказва със своята рисунка: На моята рисунка сме аз и моите приятели, отидохме на разходка. На полянката имаше много цветя и чешмичка. Пихме вода, поляхме цветята и много играхме. Всички се радвахме на чистия въздух.

Петър от смесена група „Мечо Пух“ разказва за своята апликация: На моята апликация сме аз и моя брат. Един ден отидохме в хранителен магазин. Там имаше много хубави неща – кашкавал, яйца, ориз, мляко и други. Купихме си масло, сирене и мед за закуска. След това отидохме в магазина за плодове. Там имаше много свежи и сочни плодове и зеленчуци. Купихме си и от тях. Като се прибрахме в къщи се нахранихме с вкусна и полезна храна.

Ани от смесена група „Мечо Пух“ разказва за правото на децата да играят и правото на децата за чиста околна среда: Веднъж аз и моите другарчета отидохме да си поиграем в парка. Там имаше много уреди – люлки, пързалки и други. А зад нас беше планината. Въздухът беше много чист и свеж. Беше прохладно. Всички останахме доволни от игрите.


ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ОТ ОБЛАСТТА И ПРАВАТА НА ДЕЦАТА

На 18.11.2014г. в гр. Враца се провежда ОБЛАСТЕН ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ  „ДА ИМАШ ОБИЧ“- правото на децата на права.

Главният учител на ЦДГ”Незабравка” – гр. Бяла Слатина – г-жа Мария Димитрова разказва за добрия педагогически опит на детската градина по проблемите, свързани с правата на децата

ЦДГ”НЕЗАБРАВКА” – БЯЛА СЛАТИНА И ПРАВАТА НА ДЕЦАТА

Автор: Мария Димитрова – главен учител – ЦДГ”Незабравка” – гр. Бяла Слатина

      Опитът на ЦДГ”Незабравка” – гр. Б. Слатина показва, че процесът на  запознаване и осмисляне на детските права и задължения започва успешно още в предучилищна възраст. ЦДГ”Незабравка” – гр. Бяла Слатина е едно от предучилищните заведения, новатори по проблемите за правата на децата. Началото положихме още в далечната 2001г., когато проведохме две открити педагогически ситуации на тема „Правата на децата” и детски карнавал, посветен на правата на децата пред родители, детски и начални  учители и директори на детски градини и училища от общината. За първи път показахме пред обществеността как децата от подготвителна за училище група се запознават и осмислят своите права и задължения под формата на игра. Още тогава се роди идеята да създадем дневник на групата, наречен „Аз и моите права”, в който представяме  децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка с техните имена и снимка и детските отговори на различни въпроси, свързани с техните права. Две години по-късно през 2003г. отново проведохме открита педагогическа ситуация на тема „Права за защита на децата от всички форми на насилие”пред родители, колеги учители и гости. Една от темите на традиционната изложба-конкурс на съвместна рисунка на деца и родители, организирана от ЦДГ”Незабравка” – гр. Б. Слатина е „Моите права и отговорности”. В тетрадка записваме и кратките разказчета на децата по своите рисунки като работим с всяко дете индивидуално в подходящ режимен момент.  Тези  разкази за детските права са впечатляващи със своята искреност, непринуденост и оригиналност и предизвикват  учителите и родителите да се замислим и преосмислим много неща от живота. През декември 2005г. добрият педагогически опит на ЦДГ”Незабравка” – гр. Б. Слатина по проблемите, свързани с правата на децата е описан от директора на детското заведение в доклад на тема „Гражданско образование чрез обучение за правата на децата и интеркултурно образование, който е представен на регионалната практическа сесия „Демократично гражданство чрез образование” и публикуван в сборника „2005г. – европейска година на демократично гражданство чрез образование”. През 2007-2008 учебна година децата от ЦДГ”Незабравка” – гр. Б. Слатина заедно с учениците от НУ „Ц. Гинчев” – гр. Б. Слатина проведохме съвместно тържество на тема „Ние и децата на Европа с еднакви права, отговорности и ценности” по проект на РИО-Враца „Заедно учим и творим”. Общата цел е подпомагане на процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и развитие на подрастващите и създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство. През изминалата учебна година по проект „Детство мое” по ОП „Развитие на човешките ресурси” главният учител на детската градина представи открита педагогическа ситуация на тема „Правата на децата” с активното участие на деца и родители и използване на интерактивни методи и технологии. Най-новата инициатива на екипа на ЦДГ”Незабравка” – гр. Б. Слатина е месечното издаване на електронно списание „Незабравка” от април 2014г. Последният брой на това списание е посветен на актуалната тема „Правата на децата” и който желае може да го разгледа и прочете в ИНТЕРНЕТ.

 

       На 18.11.2014г. в гр. Мездра се открива областна постер-сесия „Да имаш обич”. Децата и учителите от ЦДГ”Незабравка” – гр. Бяла Слатина участват в нея с рисунки и фотоси. Освен това постери на тема „Правата на децата”може да се разгледат във всички групи и родителски кътове. Посланието е, че всички деца имат права и задължения. Родителите, учителите и всички възрастни хора трябва да зачитат и уважават правото на детето на права.

А сега нека надникнем в тетрадките на детските групи, посветени на правата на децата:


 


ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ :
ВИОЛЕТА ИВАНОВА – майка на Гошко от смесена група „Пчеличка” и помощник-възпитател в детската градина

Брой 9

1.       Госпожо Иванова, малките деца имат ли права и ако имат можете ли да ги назовете?

Да, и малките деца имат права, както възрастните хора. Те имат право на име, семейство, образование, здравословна храна, медицинска помощ, на закрила и т.н

2.       Вие и Вашето дете сте едни от най-активните участници в изложбата-конкурс на съвместни рисунки на деца и родители на тема „Моите права”. Какво Ви накара да участвате в тази инициатива на детската градина?

Темата е много актуална, а освен това съм убедена, че децата имат нужда от специално внимание и е много хубаво заедно с родителя да извършват съвместни дейности.

3.       Трудно ли е да бъдеш едновременно и родител на дете от детската градина, и работник в същата детска градина?

Не е трудно, дори да си родител и помощник-възпитател е едно предимство, защото имаш поглед и от едната, и от другата страна. Можеш да наблюдаваш взаимодействието на своето дете и учителя, както на детето си с другите деца.

4.       Като помощник-възпитател, как се включвате заедно с учителя  в обучението за правата на децата?

Нашата обща цел е да осигурим, спокойствие, комфорт и сигурност на децата, също така да им даваме знания за техните права. Също така ги учим да са отговорни и да изпълняват своите задължения.

5.       Госпожо Иванова, четете ли електронното списание „Незабравка” и ако го четете какво мислите за него?

Да, чета всеки брой с интерес , харесва ми като идея и се надявам да го има и занапред.

6.       Искате ли да пожелаете нещо на педагогическия екип на ЦДГ ”Незабравка” – гр. Б. Слатина?

Пожелавам на учителите здраве и лека и приятна работа.


РУБРИКА: РОДИТЕЛЬО, ПРОЧЕТИ НА ДЕТЕТО СИ:

Представяме Ви откъс от книгата на Проф. Д-р Ирина Колева – „Правото на детето на права“

“Аз имам право на име”

Това се случило неотдавна. Родителите на малката Павлина отишли на работа в съседната ни държава Гърция.

Тя, разбира, се заминала с тях, защото всяка дете има правото да бъде със своите родители, където и да се намират те. Започнала да ходи в една гръцка детска градина, където имало много деца, както и в нейната детска градина. Малко по малко започнала да учи и гръцки, за да може да се разбира със своите нови другарчета.

Но имала голям проблем, всички деца я отбягвали, не играели с нея и това много я измъчвало. Рядко някое дете отивало при нея и й казвало „Павлинис, Павлинис”, това име много я ядосвало и наскърбявало, та нали нейното име е Павлина и така всички я наричали в България. Новото си име въобще не харесвала и затова започнала да страни и да отбягва децата. Една сутрин, когато трябвало да тръгва за детската градина, Павлина излъгала майка си и баща си, че я боли коремът и те я оставили вкъщи да си почива. Останала сама в стаята си и й станало скучно и мъчно, седнала на пода сред купчината играчки и започнала да плаче, защото си нямала приятели, а много искала да си поиграе с децата от градината.

***

Тогава едно пони се надигнало от купчината и казало:

–       Мила Павлина, утре, когато отидеш в детската градина аз ще дойда с теб и ще разкажеш на децата, че в България всяко дете по традиция се кръщава на своите баби и дядовци, Павлина е хубаво българско име и на нея би й било приятно, да я наричат така.

Тогава и тя ще ги нарича с техните гръцки имена, които също са много хубави.

Така ще се реши проблемът и ти ще имаш много нови приятели.

И запомнете, че всеки човек си има собствено име, дори и различно от имената на другите е хубаво и красиво, защото е неговото!