БРОЙ 8 / октомври 2019 г.


ДГ „Незабравка“ започна да работи по проект на МОН „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация. В ДГ„Незабравка“ са сформирани 10 целеви групи за допълнително обучение по български език за общо 50 деца от уязвими групи. 8 целеви групи функционират в основната сграда на детската градина, а 2 от тях работят в база с. Тлачене. Допълнителното обучение по проекта е съобразено с индивидуалните образователни потребности на всяко дете чрез обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие. Ръководители на целевите групи са учителите: Т. Нешкинска, В. Иванова, Д. Никовска, Н. Калеева, М. Цонова, М. Дамянова, В. Славова, В. Вълчев, П. Соколова и Р. Михайлова. Работата по проекта ще продължи две учебни години. Контрол по изпълнение на проектните дейности осъществява директорът на детската градина.

 


ПРЕДСТАВЯМЕ  ВИ: ВИОЛЕТА  ИВАНОВА – домакин в ДГ“Незабравка“ – гр. Бяла Слатина

 

Виолета Иванова е домакин в ДГ“Незабравка“ – гр. Бяла Слатина. Зодия „Стрелец“. Тя има много задължения: изписва продукти за храната на децата, пише требвателни листове,  отговаря за склада с хранителните продукти, събира такси от родителите, пазарува, контролира работата на помощния персонал, отговаря за състоянието на двора и детските съоръжения за игра и т.н. Виолета е дейна, отговорна и дисциплинирана, добър работник и колега. Има приятелски взаимоотношения с родителите. Вилето е семейна, с две деца – Веси и Гошко, които са нейната радост и гордост. И двете момчета са бивши възпитаници на ДГ“Незабравка“. Виолета Иванова има златни ръце – шие на машина и то много добре.  Обича цветята.