НОЕМВРИ 2017 Г.


През месец ноември 2017 г. в изпълнение на плана за квалификация на педагогическите специалисти в детската градина бяха предвидени две дейности – теоретична част по темата „Формите на физическата култура – ефективно средство за развитие и закаляване на децата от предучилищна възраст”. Отговорници за вътрешно институционалната квалификация бяха Радка Михайлова – ст. учител и Петя Соколова – учител в ДГ „Незабравка” – база с. Тлачене. Докладът представи различните форми на физическата култура, които се използват в детската градина, а  презентацията онагледи и допълни информацията по темата. Последвалата дискусия беше изключително полезна за педагозите, защото те представиха своите гледни точки. На преден план излезе мнението, че децата се обездвижени, водят заседнал начин на живот, което води до по-голяма заболяемост. Липсва изпълнение на закалителни процедури, освен в детската градина. Родителите се страхуват да не настинат децата и ги отглеждат при висока температура на помещенията, страхуват се, че ще се разболеят, ако бягат и се движат и т.н. Движението е естественото състояние на детето и затова педагогическия екип на детската градина избра тематичната проверка да бъде по физическа култура.


Бяха посетени всички детски групи и учители, без изключение в ДГ „Незабравка” и базите в с. Соколаре и с. Тлачене. Основните или допълнителни форми, които показаха педагозите доказаха, че физическата активност и натоварване са много близки и любими за децата от предучилищна възраст.

ДГ „Незабравка” – Бяла Слатина разполага с физкултурен салон, оборудван с необходимите уреди и пособия и педагогическите ситуации бяха реализирани в него. В базите в с. Соколаре и с. Тлачене различните форми на физическа култура бяха осъществени в занималните на детските групи, като учителите показаха находчивост, креативно мислене и въображение. Използвани бяха много игри, интересни и забавни за децата, които неусетно изпълняваха основните движения и задачи, които учителите са поставили. Играта е основна форма в детската градина и най – лесния начин учителите да обучават, играейки с децата.


Първа група „Мечо Пух“


Втора група „Пчеличка“


Трета подготвителна група „Смехурани“


Четвърта подготвителна група „Веселите мечета“


Допълнителна база с. Соколаре


Допълнителна база с. Тлачене


През месец ноември беше направена изложба „Моят любим приказен герой” в ДГ „Незабравка” – база с.Соколаре. Тази дейност е в изпълнение на Плана за насърчаване на грамотността на комисията, като част от изпълнение на националната стратегия на ниво детска градина.

 

Рисунки на децата от с. Соколаре и тяхната гледна точка на малки художници.