БРОЙ 11 / НОЕМВРИ 2018 Г.

 

През месец ноември в детската градина се проведе тематична проверка „Подобряване на качеството на образованието в детската градина чрез използване на ИКТ в образователното съдържание”.

Модерните понятия „иновация” и „интерактивност” навлязоха в нашия живот постепенно, но вече със сигурност може да се твърди, че са стандарт за ефективно и ефикасно воден образователно-възпитателен процес. Все повече учители влизат в отбора на използващите редовно в своята работа ИКТ. Практическите ползи за деца и педагози са многи и се виждат най –ясно тогава, когато възпитаниците ни стават успешни и мотивирани ученици, с любознателен и творчески подход към околния свят. Интерактивността е ключ за привличане на детското любопитство и основен инструмент за подтикване на децата да проучват света, който ги заобикаля, като търсят и проверяват хипотези, експериментират и правят изводи. Така те израстват не само интелектуално, обогатявайки своята осведоменост за света и средствата за неговото опознаване и преобразуване, но и социално и емоционално, защото в този процес те изявяват себе си като личности, активно комуникират и търсят своето най-добро „аз”, проверяват къде стоят в детското мини-общество, самоанализират се и проверяват нови възможности за самоизява.

Развитието на информационно-комуникационните технологии в детската градина се осъществяват чрез използване на софтуерен пакет от мултимедийни ситуации, работа с програма  PowerPoint и с интерактивна дъска. В мултимедийните продукти – „Буквенка”,  „Цифренка”, „Писменка” и „Разговорка” децата с любопитство и интерес се включват в интерактивно състезание между героите Мечо, Ежко, Зайко и Костенурката.


Преди проверката по групите беше проведена вътрешно институционална квалификация с отговорник Наджибе Калеева – учител ДГ. Тренингът с учителите беше проведен на 15.11.2018 г. с изготвена презентация по темата, доклад и практически упражнения с мултимедийните продукти .

Игра „Буквенка” има за цел да представи на децата българската азбука по нов и забавен начин, с високи естетически качества и в духа на българските приказки и традиции. Продуктът включва анимация, музика и игри. С него децата се забавляват и обучават.

Мултимедийната игра „Цифренка” запознава децата от 4 – 7 годишна възраст с математиката. Заедно с героите те играят на: „Летене със самолет”, „Събиране на плодове”, „Пътешествие с влак”, „Будилникът на Зайко”и т.н. Едновременно със забавлението децата броят, събират, изваждат, усвояват показания по часовника, боравят с геометрични фигури и цветове, сортират предметите по признаци, ориентират се в сложни пътечки, „аранжират” музика, слушат и пеят весели песнички.

„Разговорка” е игра с думи на български и английски език , компютърна обучаваща игра, разработена от авторския колектив на ВИКСИС. Тя помага на децата да подобрят своите речеви умения по български и английски език, да разширят познанията си, да упражнят слуховата си памет, разбиране на думите и логиката. „Разговорка” е адаптирана за деца със специални образователни потребности. Тя съдържа игрите с думи: „Свържи еднаквите”, „Асоциации от думи”, „Начален звук и буква в думата” и  „В света на звуците”. Обединяващата цел на игрите е да се съберат всички награди – музикални елементи в игра „Игра с награди”, която съдържа заниманията: „Подреждане по цветове”, „Кръгов пъзел” и „Пускане на песен – караоке”.


За периодът от 19.11.2018 год. до 30.11.2018 год. се проведе тематична проверка „Подобряване на качеството на образованието в детската градина чрез използване на ИКТ в образователното съдържание” във всички детски групи на детската градина – основна сграда и допълнителни бази в с. Соколаре и с. Тлачене по предварително съставен график.
В Първа възрастова група „Веселите мечета” бяха проверени старши учители Вергиния Иванова и Таня Нешкинска. Педагогическите ситуации бяха по образователни направления „Български език и литература”, тема : „Да извадим ряпата” с учител Таня Нешкинска и „Околен свят”, тема „Моето тяло” с учител Вергиния Иванова.


Във Втора възрастова група „Мечо Пух”бяха проверени старши учител Диана Никовска и Наджибе Калеева – учител ДГ. Учителите бяха избрали за проверката две образователни направления – „Български език и литература” и „Околен свят”. Наджибе Калеева запозна децата с приказката „Приказка за сън”, Анелия Сенгалевич. Диана Никовска предпочете тема за безопасно движение по пътищата – „На улицата се спазват правила”.


В Трета подготвителна група „Пчеличка” старши учители Галина Георгиева и Виолета Славова за тематичната проверка предпочетоха образователните направления „Околен свят” и „Математика”.Темата по „Околен свят” – „Колелото на сезоните” беше презентирана на интерактивната дъска от ст. учител Галина Георгиева, а по „Математика” – „Трите прасенца” със ст. учител Виолета Славова беше интересно поднесена на децата с презентация, пъзели, дидактични игри.


Най – големите възпитаници на детската градина – децата от Четвърта подготвителна група „Смехурани” бяха запознати с правилата на уличното движение от старши учител Мариета Дамянова, като  презентацията провокира техния интерес по темата, дидактичната игра  „Правилно – неправилно” и състезателната игра предизвикаха много радостни емоции.

Старши учител Мариела Цонова избра темата „Живот в непознати страни”. Децата практически усвоиха знания и умения за работа с компютърна мишка, играха образователни интерактивни игри, редиха пъзели.


В допълнителна база в с. Соколаре педагозите избраха образователни направления „Музика” и „Български език и литература”. Старши учител Валери Вълчев представи темата „Познай песента. Музикален инструмент акордеон”. Беше използвана презентация на мини – мултимедия от USB носител на плазмен телевизор, групова и индивидуална работа с децата, музикална уредба. Учител ДГ Искра Мухляшка презентира приказката „Дядовата ръкавичка’, което беше атрактивно и интересно за децата. Груповата работа се реализира чрез драматизация на приказката за големите деца и апликиране и лабиринти за по- малките. И двамата учители имаха много добра предварителна подготовка и активно включваха помощник – възпитателя на групата леля Ели в работата на децата на малки групи.


В с. Тлачене, допълнителна база на ДГ „Незабравка” старши учител Радка Михайлова  проведе педагогическа ситуация по образователно направление „Български език и литература” на тема „Играя със звукове и букви”. Тя използва интерактивната игра „Буквенка” и презентация. Децата играха и интересна игра „Еднакви картинки”, с която децата затвърдиха знанията за буквите. Петя Соколова, учител ДГ представи интересна ситуация по околен свят за безопасност на движението. Обстановката, песента за светофара, игрите, въображаемата ситуация, в която се намираха децата допринесе за усвояване на правила за движение под формата на игра.


Влиянието на ИКТ върху процеса на обучение е безспорно. Интерактивността и възможностите за визуализация на образователното съдържание създават нова образователна среда, в която се развиват асоциациите, въображението и мисленето на детето. Използването на ИКТ повишават автономността и креативността в учебната дейност. Посредством разнообразните информационни канали, които активизират се създават така необходимите на образованието динамика и многообразие.

Общото мнение на педагозите е, че въвеждането и приложението на информационните технологии в образователно – познавателните ситуации не само в Подготвителна група / 5 – 6 годишни / съдейства за онагледяване и причинно – следствени връзки, моделиране на взаимовръзки и отношения. Обучаваните се чувстват като изследователи и откриватели, като същевременно повишават своята компютърна култура и се формират у тях хигиенни навици за работа с компютър. Засилва се приемствеността между предучилищната група и началното училище, като дистанцията реално и плавно се намалява. А това носи професионално удовлетворение на всички участници, защото усилията на педагозите са насочени към комфорта, емоционалното и интелектуално израстване, устойчивост и сигурност на техните възпитаници.