БРОЙ 1 / ЯНУАРИ 2020 Г.


ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ  В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“
 

В ДГ „Незабравка“ – гр. Бяла Слатина и база ДГ с. Тлачене продължават дейностите по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.  По проекта работят 10 целеви групи, като във всяка целева група са включени 5 деца, които срещат трудности при овладяването на учебното съдържание по образователно направление  „Български език и литература“. Ръководителите на целевите групи в извънработно време осъществяват допълнително обучение  с децата по специална програма, съобразена с възрастовите им и индивидуални особености. Те се стремят да използват интересни приказки и игрови подходи, за да създадат интерес и желание у децата  за овладяване на книжовния български език.  Заниманията се провеждат в приспособени помещения извън ежедневната обстановка в занималнята на детската градина. Работата по проекта се отразява в специална електронна система. Контрол по качественото изпълнение  на проектните дейности  осъществява директорът на детското заведение.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ДГ“НЕЗАБРАВКА“

           През учебната 2019-2020г. в ДГ“Незабравка“ – гр. Бяла Слатина по желание на родителите се осъществяват две допълнителни  дейности извън държавните образователни стандарти – народни танци с ръководител Детелина Крачунова и изучаване на английски език с ръководител Даниела Илиева. Децата, включени в допълнителните дейности с желание и радост участват в тях. Родителите заплащат месечна такса в размер на 5.00лв. като 20% от тях остават под формата на дарение за образователните нужди на децата от детската градина. Заниманията са съобразени с възрастовите особености на децата и имат занимателен и развлекателен характер. В края на учебната година участниците в допълнителните дейности  ще покажат пред своите родители какво са научили.

Детелина Крачунова                  Даниела Илиева
Ръководител народни               Ръководител на група за изучаване на английски език
танци


ПРЕДСТАВЯМЕ  ВИ  ЕДИН  ИНТЕРЕСЕН  МЛАД  ЧОВЕК: ЛЪЧЕЗАР ЛАЗАРОВ

Той е царствената зодия „Лъв“.  Работи като завеждащ административна служба в ДГ“Незабравка“ – гр. Бяла Слатина. Завършил е бакалавърска степен по специалността „Индустриален мениджър“ и  е магистър по специалността „Информационни технологии в бизнеса“. Лъчезар отговаря за безброй неща в детската градина: за входящата и изходящата поща, за досиетата на персонала, пише и завежда документи, попълва и изпраща справки, консултира педагогическия персонал за работа с информационни  технологии, помага на директора и учителите в проектните дейности. Той е създателят на сайта на детската градина и отговаря за техническото оформление на електронно списание „Незабравка“. През свободното си време се занимава с фотография, която може би е неговата страст. Освен това обича да пътува, да пее и да готви. Посетил е Румъния, Сърбия, Хърватия и Франция, но споделя, че най-добре се чувства в България. Може да се каже, че Лъчезар е един интелигентен млад човек, с много способности и интереси, който е от изключителна полза за дейността на детската градина.